2011

2011

LRF har vid årets utgång 171 807 individmedlemmar och har därmed ökat sitt medlemsantal 15 år i följd. Läs mer

2010

2010

Arbetet med livsmedels- och energistrategierna inleds. Läs mer

2009

2009

Stämman beslutar om ändrade stadgar som bl a innebär att mandatfördel-ningen på stämman ändras så ...

2008

2008

”LRF i medlemmens vardag” lanseras som LRFs förhållningssätt till den enskilda medlemmen.

2007

2007

Stämman beslutar anta styrelsens förslag till Färdplan för LRFs framtida utveckling.

2006

2006

Nya förenklade stadgar fastställs för lokalavdelningar liksom en instruktion för hur kommungrupper ...

2005

2005

Stämman utser Lars-Göran Pettersson till ny förbundsordförande efter Caroline Trapp.

2004

2004

Den under året uppblossade konflikten om ordförandeskapet i LRF leder till att valberedningen ...

2003

2003

En stor satsning på gemensam ledarutveckling för förtroendevalda för LRF och föreningsföretagen ...

2002

2002

Stämman beslutar godkänna styrelsens arbete med LRFs vision och uppdrag och fastställer LRFs vision ...

2001

2001

LRF firar sitt 30-årsjubileum med en fest på Sånga Säby i februari.

2000

2000

LRF ungdomen fyller 10 år och firar med ett framtidsseminarium.

1999

1999

LRF Ungdomen inleder sin första IT-stämma som pågår kontinuerligt under året.

1998

1998

Projektet Bondeföretagaren – ett affärsutvecklingsprojekt för den enskilde bonden startas.

1997

1997

Förslagen i LRFs etableringsutredning antas av styrelsen och presenteras för stämman.

1996

1996

Efter ett omfattande rådslag fastställer riksförbundsstämman en vision för LRF 2005.

1995

1995

1995 är det första året med EU-regler och betydande arbete läggs ner på mjölkkvoter, arealkartor, ...

1994

1994

En omfattande informations- och utbildningsverksamhet i EU-frågor gemomförs inför medlemskapsomröstn ...

1993

1993

Lantbruksföretag får genom ändringar i företagsbeskattningen i stort sett samma villkor som ...

1992

1992

Stämman antar handlingsprogrammet ”Sveriges Bönder – steget före” som plattform för ökat ...

1991

1991

Omställningsprogrammet i 1990 års livsmedelspolitiska beslut kräver stora administrativa ...

1990

1990

Ett landbygdståg genomförs i Stockholm i samverkan med Folkrörelserådet.

1989

1989

Extra stämma hålls den 30 september för att bekräfta den nya inriktningen av LRFs näringspolitiska ...

1988

1988

Jordbruksföretagen blir allt färre och medlemsminskningen fortsätter.

1987

1987

Användning av stråförkortningsmedel förbjuds.

1986

1986

Sverige förlorar ytterligare 3 000 lantbruk under året och antalet uppgår vid årets slut till drygt ...

1985

1985

Ett stort bondetåg samlar över 20 000 deltagare i Stockholm den 23 maj.

1984

1984

Två opinionsmöten hålls i Piteå och Timrå i början av året och samlar nära 8 000 medlemmar.

1983

1983

Året präglas av fortsatta konflikter mellan LRF och den socialdemokratiska regeringen som lägger ...

1982

1982

Antalet medlemmar fortsätter att öka och når över 150 000 trots att antalet jordbruk fortsätter ...

1981

1981

Förhandlingar om ett nytt jordbruksprisavtal inleds.

1980

1980

Andelen kvinnor i LRF fortsätter öka och av 151 000 medlemmar är 26 000 kvinnor.

1979

1979

RLF bildades 1929 och jubileumsstämman hålls i nya riksdagshuset vid Sergels Torg.

1978

1978

Lantbrukarnas socialförsäkringspaket tillförs medel ur prisregleringen och utvecklas till en ...

1977

1977

Harald Håkansson avlider oväntat den 27 februari, 59 år gammal.

1976

1976

Till stämman kallas 432 ombud vilket är rekordmånga.

1975

1975

Rekordmånga ombud kallas till årets riksförbundsstämma.

1974

1974

Trots inledande torka och besvärliga skördeförhållanden bärgas en rekordskörd.

1973

1973

Avtalsrådet föreslår att stämman utser en valberedning.

1972

1972

Erik Jonsson efterträder Sigge Oscarsson som förbundsordförande vid stämman i Linköping.

1971

1971

1971 är det första verksamhetsåret med det nya LRF.